22
پنج شنبه 1 مهر 1400
شماره 8322
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
دومین فیلم وی نیز محسوب می‌شود، به زندگی و معضلات مردم در خارج از جوامع شهری ایران به‌ویژه در میان اقشار کارگر نگاهی عمیق دارد. احمد بهرامی با موشکافی دقیق به زندگی حاشیه‌نشینان شهری در قالب روایت داستانی فیلم دشت خاموش در یک کارخانه آجرپزی قدیمی پرداخته است.
گزارش
با بهبود شرایط و گذر از پیک پنجم کرونا سالن‌های نمایشی دولتی و خصوصی اجراهای خود را در روزهای آتی آغاز می‌کنند؛ نمایش‌هایی که پیش‌بینی می‌شود در اجراهای اول نتوانند تماشاگر خود را داشته باشند.

فراتر از طبیعت ساده محض

چند سطر درباره جلال شباهنگی و رویکرد امروزی کمینه‌گرای او به طبیعت
اگر نقاشی‌های جلال شباهنگی را پیش چشم عموم بگذاریم، او را نقاشی طبیعت‌گرا می‌خوانند چراکه می‌بینند کوه‌ها و تپه‌ها و آسمان را تصویر کرده است اما تحدید او به‌عنوان نقاش طبیعت‌گرا به‌نوعی تقلیل او محسوب می‌شود، چرا‌که آنچه از نقاش طبیعت‌گرا در تلقی‌های رایج به ذهن متبادر می‌شود، نقاشی است که تلاش می‌کند تا آنجا که می‌تواند طبیعت را عین‌به‌عین بازآفرینی کند.