پرفورمنسی برای تالاب

گفتند در گوشه‌ای از شهر روایتی اندوه‌بار از تالاب به نمایش درمی‌آید؛ پرفورمنسی به نام «1450تالاب...» بقچه‌های ابر از آسمان انتهای تابستان آویزان بودند که ما رسیدیم، دیگران هم رسیدند.