هفت سنگ فساد

مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان خبر داد؛ به موجب این رأی، کلیه مجوزها و پروانه‌های غیرمجاز صادره شامل حدود ۱۰۰فقره پروانه ساختمانی ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت‌سنگان صادر شده است.