حمله آژانس به آخرین ستون برجام

مدیرکل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رویکردی جانبدارانه را در قبال ایران اتخاذ کرده است، این از مواضع رافائل گروسی به وضوح عیان است.