از خودمان شروع کنیم

وقتی که بحث از توسعه و ادبیات توسعه و جامعه‌شناسی توسعه و شبیه آن می‌شود، یک کلمه بیش از همه خودنمایی می‌کند؛ شخصیت.