عبور از خیابان با نویسنده رؤیای شیفتگان

تصویر احسان نراقی، پژوهشگر فقید حوزه فلسفه و جامعه‌شناسی را می‌توانید روی بنرهایی در جاده شمال به سمت گیلان ببینید که دست یک جوان را گرفته و دارد از خیابان عبور می‌کند.