چالش‌های استان مرکزی برای جهش تولید

زیرساخت‌های صنعت قطب چهارم صنعت کشور برای توسعه، رونق و جهش تولید فراهم نیست
استان مرکزی که با بیش از 2800 واحد تولیدی بزرگ، کوچک و متوسط، قطب چهارم صنعت کشور به شمار می‌رود در صورت حمایت صحیح می‌تواند در تحقق شعار جهش تولید و در نهایت توسعه اقتصادی استان و کشور نقش مهمی را ایفا کند.