21
شنبه 25 اسفند 1397
شماره 7627
زیست‌بوم
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با طبیعت و حیات‌وحش درسفرهای نوروزی مهربان باشیم

نکاتی درباره افروختن آتش در طبیعت
از روشن‌کردن آتش در طبیعت خودداری کنیم. درصورت نیاز و در مواقع ضروری فقط در نقاطی که اجازه آتش افروختن داده شده است می توان آتش روشن کرد