تأمین حقابه هورالعظیم با ساخت دایک مرزی

ترکیه،عراق و سوریه با ذخیره‌سازی‌ آب، از حقابه هورالعظیم جلوگیری می‌کنند
رئیس گروه رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک غرب کشور با اشاره به اینکه شیب بستر تالاب هورالعظیم به سمت عراق است و آبی که از کرخه وارد هورالعظیم می‌شود به سمت این کشور می‌رود، گفت: ایران به‌منظور تامین امنیت و سهولت صیادی مردم خوزستان و با توجه به عدم‌تامین حقابه این تالاب توسط عراق، به ساخت دایک مرزی هورالعظیم اقدام کرد.