مردی از مهد بنز، ولی عاشق نیسان

علم سیاست باید درها را بگشاید، آشنایی‌ها را امکان‌پذیر و گفت‌وگوها را میسر سازد.