طرح راهبردی آمریکا در بحران‌سازی‌

اصل این موضوع که آمریکا کانون بحران‌ساز در کشورها و قدرت‌های نوظهور ایجاد کرده نشانه ضعف اوست؛ چرا؟