جشنواره تورم تولید

هر دلیلی برای انداختن باد این زمستان کرونا‌زده به تن بیرق جشنواره فجر موجه‌تر از دمیدن در تنور تولید سینمای ایران بود. هر جای سینمای ایران جور‌کردن بخواهد، تولیدش جمع‌کردن می‌خواهد.