قاب دیروز
یک طرفه شدن خیابان ویلا آنقدر بازتاب و اعتراض اجتماعی به همراه داشت که باعث شد در نهایت شهرداری و پلیس راهور از نظر قبلی خود کوتاه بیایند و این خیابان دوباره دو‌طرفه شود.