10
دو شنبه 16 تیر 1399
شماره 7980
حقوق شهروندی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
از تغییراتی که مدتی است در قانون چک اتفاق افتاده چه می‌دانید؟

همه‌‌چیز درباره چک

چندین میلیون دسته‌چک در اختیار مردم قرار دارد اما آیا همه نحوه استفاده صحیح از آن را می‌دانند؟