فشار کمبود و گرانی سموم نباتی بر کشاورزان

مشکلات تامین مواداولیه و تخصیص و گرانی ارز زمینه کمبود، احتکار و افزایش قیمت برخی آفت‌کش‌ها و سموم دفع آفات نباتی در بازار را فراهم کرده است.