سارق در کانال کولر گیر کرد

جوان سارق که برای ورود به خانه‌ای در شهرک غرب، مسیر کانال کولر را انتخاب کرده بود، در داخل کانال گیر کرد و گرفتار شد.