مرد میانسال به 3بیمار زندگی بخشید

اهدای اعضای بدن مردی که به‌دلیل فشارخون بالا دچار خونریزی و در نهایت مرگ مغزی شده بود به 3بیمار نیازمند زندگی بخشید.