سرقت خودرو با نیسان امدادخودرو

مرد معتاد خودروهایی را که در کوچه‌های خلوت پارک شده بودند با نیسان امدادخودرو سرقت می‌کرد و آنها را بعد از برداشتن لوازم با‌ارزش، کنار خیابان رها می‌کرد.