نظریه فرادوبعدی دکتر منوچهر مزینی

دکتر منوچهر مزینی آغازگر اندیشه‌های علمی در باب شهرسازی و معماری بود و از همین رو نقطه عطف مهمی در تاریخ ادبیات این دو رشته محسوب می‌شود.