پرونده جنایت شرور معروف بسته شد

اولیای دم جوانی که به‌دست «وحید.م»، شرور معروف کشور به قتل رسیده بود و پیش از این خواستار دیه از خانواده قاتل شده بودند با مراجعه به دادسرای جنایی تهران درخواست خود را پس گرفتند.