احداث شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی محدوده بزرگراه فتح

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از محل تجهیز کارگاه پروژه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی محدوده بزرگراه فتح بازدید میدانی به عمل آورد.