19
سه شنبه 30 مهر 1398
شماره 7790
درنگ2
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تولید ناخالص داخلی در یک دهه اخیر چه سرگذشتی داشته است؟

دهه خاموش اقتصاد

تولید ناخالص داخلی در یک دهه اخیر چه سرگذشتی داشته است؟
​​​​​​​براساس مطالعات موجود، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در یک دوره 40ساله 1353-1393 معادل 2/1 درصد بوده است.