طلاق یارانه‌های آشکار و پنهان

ارقام یارانه‌های آشکار و پنهان در بودجه سال آینده ایران از یکدیگر جدا می‌شود تا به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه تصویری شفاف از یارانه‌ها در اقتصاد نمایندگان در اختیار مردم و نمایندگان مردم قرار گیرد.