همه برگزیدگان جایزه پن2020

جایزه ویژه پن به تام استاپرد رسید
مراسم جایزه پن آمریکا برگزار شد و برندگان در بخش‌های مختلف معرفی شدند.