سینمایی بدون جوان اول
افول نمایش شمایل مردانگی در فیلم‌های ایرانی
باید مرور کرد روزگار فیلم‌های سیاه و سفید را تا بارقه‌های نقره‌ای مردانگی و جوانی از روی نگاتیوها به جان پزتیوهای خاطرات بریزند؛ روزگاری که فردین آواز جوانی سر می‌داد و ناصر ابروی مردانگی در هم گره می‌زد.