22
چهار شنبه 17 بهمن 1397
شماره 7598
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مشق عشق

گفت‌وگو با معلمانی که «فداکاری» را برای دانش‌آموزان‌شان بخش کردند
«هفته پیش، 30تا از بچه‌ها را بردیم آرایشگاه، خیلی‌هایشان نخستین‌بار بود که می‌آمدند همچین جایی و روی صندلی شیک و تمیزی می‌نشستند که موهایشان کوتاه شود، تا قبل از آن یک ماشین صورت‌تراشی خانگی بوده و پدر و برادری که با نمره صفر یا بالاتر بسته به تابستان یا زمستان موهایشان را می‌زدند اما حالا با چشم‌های خوشحال رد قیچی و شانه آرایشگر را روی موهایشان در آینه روبه‌رو دنبال می‌کردند، وقتی با قلم‌مو از پشت گردنشان زلف‌های کوتاه شده پاک می‌شد، غش‌غش می‌خندیدند و زمانی که از روی صندلی بلند می‌شدند انگار شاهزاده‌ای خودش را در آینه ببیند، ژست‌های جدی می‌گرفتند.»