08
دو شنبه 12 اسفند 1398
شماره 7895
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اغ‌ها را فروختند، جنگل‌ها را سر کشیدند، آسمان را واگذار کردند و حالا دیگر کفگیر شهرداری به ته دیگ خورده است.

سال خوش متروی تهران

بخش قابل توجهی از خطوط 6و 7متروی تهران در سال 98تکمیل و به پایان نزدیک شد
98سال خوشی برای متروی تهران و به‌خصوص خطوط  6و 7بود. شهروندان ساکن قسمت‌های شمالی و شمال غربی تهران، سال‌هاست که چشم انتظار افتتاح ایستگاه‌های این دو خط هستند.
افزایش ظرفیت‌های مثبت شهر

افزایش ظرفیت‌های مثبت شهر

کاستن از میزان سهم درآمدهای ناپایدار شهری و افزایش درآمدهای پایدار یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون بودجه و برنامه شورای پنجم است. امروز سهم درآمدهای پایدار از 20درصد به بیش از 37درصد ارتقا یافته است.
بزرگ‌ترین کار تهران
بزرگ‌ترین کار تهران
بهترین اتفاقی که در سال 1398حوزه شهری به‌خود دید، جدی گرفته شدن حمل‌ونقل عمومی بود.