قفل مسکن و کلید تولید

تعدیل قیمت تمام‌شده و کمک به افزایش تولید مسکن، شاید مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند بازار مسکن را از دچار شدن به یک سرنوشت ناخوشایند حفظ کند.