رد پای بارش‌های مونسون در سدها

آمارهای حوزه آب، از اثرگذاری حدود 15 میلی‌متری بارش‌های سامانه مونسون بر میانگین بارندگی‌های کشور حکایت دارد.