تغییر رویکرد مدیریت شهری در مواجهه با دستفروشان

آخرین اقدامات ساماندهی بازار تهران، حکایت از عزم جدی مدیریت شهری برای ایجاد فضایی آرام و بدون حادثه در بازار تهران دارد.