برگریزان در بازار پاییزی خودرو

با وجود تثبیت قیمت بیشتر خودروهای تولید داخل و وارداتی، انتظار مشتریان برای کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار، موجب تشدید رکود و افت شدید حجم خرید و فروش‌ها در بازار خودرو شده است.