نصب50فیلتر دوده روی اتوبوس‌های تهران؛ به‌زودی

نصب 50فیلتر روی اتوبوس‌های دیزلی تهران به‌زودی آغاز می‌شود.