نامعادله مزد 98 کارگران

هزینه معیشت کارگران در سال‌جاری 1.3میلیون تومان رشد کرده و با افزایش حقوق همپای نرخ تورم جبران نمی‌شود
کمتر از  2ماه به پایان سال مانده و دوشنبه هفته آینده نخستین جلسه رسمی کمیته مزد شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال‌98 برگزار می‌شود. هرسال از اواسط پاییز تشکیل این جلسات در دستور کار قرار می‌گرفت و باز هم تا روزهای پایانی به نتیجه نمی‌رسید.