قاب دیروز

بیش از 50 سال قبل سیلی ویرانگر در تهران خسارت های جانی و مالی زیادی به بار آورد.