درآمد میلیونی؛ مثل آب خوردن!

«آهای آقا چه کار می‌کنی؟ می‌خواهی پارک کنی به خودم بگو؟ کی برمی‌گردی؟»