352خانه سلامت، پایگاه مقابله محلی با کرونا

352سرای محله شهر تهران، همگی دارای خانه سلامت هستند.