با مردم

از وقتی که دیگر صورتحساب قبض‌های کاغذی تلفن‌های ثابت در اصفهان برای مشترکین ارسال نمی‌شود، ارسال پیامک آن هم با اختلال انجام شده و گاهی این قبض پیامکی هم ارسال نمی‌شود و در پیامک‌ ماه بعد پیام اخطار قطع ارسال می‌شود، متأسفانه در سال‌های اخیر با خصوصی شدن شرکت مخابرات از این دست مشکلات بسیار دیده می‌شود و به اشکال مختلف مردم شاهد دردسر هستند.