زیرگذر‌گیشا‌ امروز باز می‌شود
تکمیل برخی خط‌‌کشی‌ها و علائم ترافیکی، شروع بارندگی و شیوع بیماری کرونا که باعث لغو برنامه‌های جمعی شهرداری می‌شد، باعث شد که افتتاح پروژه زیرگذر گیشا با یک روز تأخیر برگزار شوداما کل این پروژه نه یک روز بلکه بیشتر از یک ماه، جلوتر از برنامه پیش‌بینی شده به پایان رسید.