13
چهار شنبه 7 اسفند 1398
شماره 7891
همشهری پلاس
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جدول‌اعداد | 3605

اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.

جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7891

جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7891