افزایش سرانه فرهنگی در عباس‌آباد

سرانه فرهنگی شهروندان تهرانی در اراضی عباس‌آباد افزایش خواهد یافت.