ناصر ایرانی؛ نویسنده‌ای همواره در جست‌و جوی آرمانی تازه

ناصر ایرانی از نسل نویسندگانی بود که از راهی طی‌شده می‌آمد.