3موزه تهران تا پایان آبان تعطیل شدند

موزه‌های رضا عباسی، نقاشی پشت شیشه و آبگینه و سفالینه‌های ایران، برای مرمت، تعمیرات ساختمانی و تکمیل حفاظت الکترونیک تا پایان آبان‌ماه تعطیل شدند.