38
شنبه 10 مهر 1400
شماره 8328
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
موقوفات مهدی‌قلی خان هدایت تنها موقوفات قدیمی باقیمانده در دروس

مخبری میراث این خاندان است

«مهدی قلی‌خان هدایت» از رجال نام‌آشنای دوره پهلوی و قاجار بود