35
شنبه 10 مهر 1400
شماره 8328
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دیدار با علی‌اکبر صادقی به بهانه نامگذاری کوچه‌ای در محله قیطریه به نام استاد

بهترین تابلوی نقاشی‌ام را نکشیده‌ام

صدای موسیقی در فضای گالری پیچیده و استاد «علی‌اکبر صادقی» مشغول اتود زدن تابلوی نقاشی است.