گره آلودگی هوا و سلامت فردی در رکاب دوچرخه‌ است

چند سالی است که آلودگی هوا یقه برخی از روزهای بهار و تابستانی تهران را می‌گیرد که عامل مهم آن پدیده‌ای به نام اُزن است.