سازوکار توزیع محفظه جدا‌کننده صندلی راننده بین تاکسی‌های اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران درباره توزیع محفظه جدا‌کننده صندلی راننده از دیگر مسافران در ناوگان تاکسی اینترنتی توضیح داد.