ارزیابی برنامه بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده تهران

وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران بهسازی در دولت فعلی لایحه‌ای را تحت عنوان بازآفرینی شهری مطرح کردند و شهرداری تهران نیز در پناه گفتمان بازآفرینی شهری، امر نوسازی را متوقف کرد