فوت شیشه گری

شهر ما هزار‌و‌یک داستان دارد. شبیه شهرزاد قصه‌ها که هزار‌و‌یک داستان دارد و صدایش آرام‌آرام به‌گوش همه می‌رسد.