20
شنبه 13 بهمن 1397
شماره 7594
دانش‌وفناوری
23023644
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دانش
اگر لاله گوش‌تان یخ زد و افتاد آن را در دهان‌تان بگذارید و به اورژانس مراجعه کنید.

سرما در راه ایران

استاد هواشناسی در گفت و گو با همشهری از ورود یک توده سرما به ایران می‌گوید
از یکشنبه ۱۴بهمن‌ماه یک جبهه هوای سرد از شمال سیبری وارد ایران می‌شود و حدود 3 روز تمام منطقه شمال، شرق و شمال شرق و سلسله جبال البرز را در برخواهد گرفت.