تصادف با شتر، 2قربانی گرفت

ورود ناگهانی شتر به جاده موجب تصادف خودرویی با آن شد و جان 2نفر از سرنشینان خودرو را گرفت.